ITA

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

บันทึกข้อความ ข้อเผยแพร่มารตรฐานการบริหารผลการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้อราชการ


ITA

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

Date วันที่ เรื่อง EB
2020-03-06 14:08:18 6 มี.ค. 2563 2. รายงานผลการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัด กระทรวงสาธารณะสุข EB24
2020-03-06 14:05:02 6 มี.ค. 2563 1. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ปีงบ 2563 EB24
2020-03-06 13:54:51 6 มี.ค. 2563 5. ฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บใชค์ EB8
2020-03-06 13:48:19 6 มี.ค. 2563 2. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเผยแพร์ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บใชค์ ของหน่วยงาน EB8
2020-03-06 13:30:33 6 มี.ค. 2563 4. บันทึกข้อความ ขอรายงานการติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาอุปสรรคการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ EB8
2020-03-06 13:25:32 6 มี.ค. 2563 3. ประกาศ แนวทางเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บใชค์ของ รพ.โพธิ์ประทับช้าง พ.ศ2563 EB8
2020-03-06 13:23:00 6 มี.ค. 2563 1. บันทึกข้อความ ขออนุมัตินำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บใชค์ EB8
2020-03-05 14:17:18 5 มี.ค. 2563 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปี2563 EB2
2020-03-05 11:40:26 5 มี.ค. 2563 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 EB4
2020-02-25 10:17:12 25 ก.พ. 2563 ประกาศโรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง เรื่อง การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน EB15
2020-02-18 14:45:41 18 ก.พ. 2563 แผนจัดหาวัสดุ ประจำปีงบประมาน 2563 EB2
2020-02-18 14:03:51 18 ก.พ. 2563 ตัวอย่างเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง EB2
2020-02-10 14:16:43 10 ก.พ. 2563 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม ปี2563 EB2
2020-02-10 11:39:16 10 ก.พ. 2563 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2563 EB4
2020-01-09 11:37:44 9 ม.ค. 2563 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2562 EB4
2020-01-06 14:15:52 6 ม.ค. 2563 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม ปี2562 EB2
2019-12-18 16:03:51 18 ธ.ค. 2562 รายงานาการประชุม เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง ครั้งที่ 3 EB13
2019-12-12 16:19:51 12 ธ.ค. 2562 บันทึกข้อความ ขอเผยแพร่ผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาน 2562 รอบประเมิน ที่ 2 EB14
2019-12-12 09:07:39 12 ธ.ค. 2562 บันทึกข้อความเผยแพร่ ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนและแนวทางการตรวจสอบ EB17
2019-12-11 15:17:34 11 ธ.ค. 2562 3. แผนปฏิบัติงาน คปสอ โพธิ์ประทับช้าง ปี 2562 EB10
2019-12-10 15:16:27 10 ธ.ค. 2562 2. หนังสืออนุมัติแผนปฏิบัติการ ปี2562 EB10
2019-12-09 14:15:20 9 ธ.ค. 2562 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน ปี2562 EB2
2019-12-09 14:14:59 9 ธ.ค. 2562 รายงานผลการดำเนินการด้านพัสดุ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 EB4
2019-12-06 16:22:50 6 ธ.ค. 2562 หลักฐานการเผยแพร่ข้อมูลผ่านบอร์ด ประชาสัมพันธ์ EB14
2019-12-06 16:21:55 6 ธ.ค. 2562 ประกาศผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ EB14
2019-11-28 14:58:28 28 พ.ย. 2562 ฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บใชค์ EB5
2019-11-14 13:13:27 14 พ.ย. 2562 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ EB1
2019-11-14 13:12:08 14 พ.ย. 2562 บันทึกข้อความรายงานผลวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างปี2562 EB1
2019-11-11 14:21:44 11 พ.ย. 2562 รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาน 2562 EB1
2019-11-04 14:52:11 4 พ.ย. 2562 บันทึกข้อความขอความเห็นชอบในการจัดทำโครงการ EB5
2019-11-04 14:32:35 4 พ.ย. 2562 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2562 EB4
2019-11-04 14:11:57 4 พ.ย. 2562 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม ปี2562 EB2
2019-11-04 12:22:48 4 พ.ย. 2562 เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินสูงสุด EB3
2019-11-03 10:10:01 3 พ.ย. 2562 เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างวงเงิน 5000 บาทขึ้นไป EB3
2019-10-23 16:05:44 23 ต.ค. 2562 บันทึกข้อความ ข้อเผยแพร่มาตรฐานการบริหารผลการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ EB13
2019-10-22 15:45:16 22 ต.ค. 2562 บันทึกข้อความ ข้อเผยแพร่มารตรฐานการบริหารผลการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้อราชการ EB13
2019-10-21 16:09:23 21 ต.ค. 2562 ฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บใชค์ EB13
2019-10-16 16:01:21 16 ต.ค. 2562 กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่มีผลสัมฤทธิ์งานต่ำ EB13
2019-10-15 16:00:07 15 ต.ค. 2562 ประกาศมาตรการดำเนินการในกรณีข้าราชการมีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน EB13
2019-10-11 10:34:45 11 ต.ค. 2562 คู่มือการให้บริการประชาชน โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง EB26
2019-10-11 08:31:01 11 ต.ค. 2562 ฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บใชค์ EB11
2019-10-08 15:39:24 8 ต.ค. 2562 สรุปตัวชีัวัดระบบบริการ 61 ตัวชี้วัด EB11
2019-10-07 15:38:59 7 ต.ค. 2562 สรุปตัวชี้วัดระบบบริหารจัดการ 36 ตัวชี้วัด EB11
2019-10-07 15:37:18 7 ต.ค. 2562 นำเสนอภาพรวม 12 เดือน 14 ส.ค. ปี 61 EB11
2019-08-26 14:55:28 26 ส.ค. 2562 บันทึกข้อความ รายงานผลการประคัดเลือกโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน EB5
2019-04-11 16:47:52 11 เม.ย. 2562 รายงานผลการประชุม EMS สัญจร EB5
2019-03-05 14:54:18 5 มี.ค. 2562 หนังสือเชิญประชุม EMS สัญจร ครั้งที่ 4 EB5

ดัชนีความโปร่งใส

ความรับผิดชอบ

  • EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน

วัฒนธรรม คุณธรรมในองค์กร

  • EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
  • EB 19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้นหรือไม่

  • EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
  • EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
  • EB 22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่

คุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน

  • EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  • EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้
    1. คู่มือการให้บริการประชาชน โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง